Plots terrasse

Plots terrasse bois ou composite RINNO

8x20 : 1,9 €/unité TTC Plot terrasse 150/260Plot terrasse 40/60

25x40 : 1,45 €/unité TTC

40x60 : 1,56€/unité TTC

60x90 : 1,83 €/untié TTC

90x150 : 2,10€/untié TTC

150x260 : 2,88 €/untié TTC

 

Nombre de plots au m² estimatif :

Nombre de plots au m²

 Type de lame
 Entraxe plot
 20m²
 40m²
 60m²
 80m²
 100m²
 200m²
 Lame bois  1 Plots / 50cm (entraxe lambourdes 50cm)  5  4,7  4,6  4,5  4,4  4,3
 Lame composite  1 Plots / 50cm (entraxe lambourdes 40cm)  6,1 5,8 5,6 5,5 5,5 5,3